Wollinghuizen

Wollinghuizen

Wollinghuizen in de krant.

Algemeen Handelsblad 08-09-1908

Tramplannen in Oost-Groningen.

Van den deskundige van het comité ter verbetering van het verkeerswezen in Oost-Groningen, den heer Th. Verlaan, is verschenen de memorie van toelichting en berekening van kosten, bohoorende bij het ontwerp voor den aanleg en de inrichting van stoomtramwegen in Oostelijk Groningen, n.l. van de lijnen:

Winschoten - Blijham - Bellingwolde;
Blijham - Wedde - Vlachtwedde - Wollinghuizen - Sellingen Ter Apel;
Winschoten - Scheemda - Midwolda - Woldendorp - Termunten - Termunterzijl - Oterdum - HeveskeS - Weiwerd - Farmsum - Delfzijl.
Deze ontworpen tramlijnen hebben het doel de dorpen van Oostelijk Groningen in betere verbinding te stellen met Winschoten, de marktplaats; en Delfzijl, de haven voor dit deel van Groningen.

Vorvolgens zal wordon getracht een overeenkomst te treffen met de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, waardoor dus Oostelijk Groningen direct in verbinding komt met Coevorden, Dedemsvaart, Hoogeveen, Meppel en Zwolle en van Zwolle uit door den stoombootdienst Zwolle-Amsterdam en Zwolle-Rotterdam met Holland.

Aan deze geprojecteerde lijnen, zegt de toelichting, zijn dus groote economische voordeelen verbonden voor de inwoners van oostelijk Groningen, aangezien daardoor de gelegenheid voor af- en aanvoer van landbouwproducten, vee en verdere voortbrengselen van nijverheid belangrijk verbeterd wordt.

Het ligt in de bedoeling de dienstregeling zóó in te richten, dat aansluiting ontstaat met do voornaamste treinen van Winschoten en Delfzijl, zoodat de inwoners van Oostelijk Groningen indirect worden opgenomen in het snelle spoorwegverkeer van Nederland. Bij deze stations zijn overlaadsporen geprojecteerd, waardoor de gelegenheid voor verzending per spoor van goederen naar het buitenland wordt geopend.

Nadat precies de richting der ontworpen lijnen in de verschillende gemeenten is aangegeven, wordt medegedeeld, dat de lengte der lijnen zal zijn:
Winschoten-Bellingwolde 13.650 M.;
Blijham-Ter Apel 33.200 M.;
Winschoten-Delfzijl 35.090 M.

Langs den geheelen tramweg zal een telephoonleiding met tusschenstations wordon aangelegd, ten einde een geregelden dienst te bevorderen.

Voor het onderhouden van een aan de behoeften voldoenden dienst, gerekend voor het geheele complex, zoowel voor personen- als voor goederenverkeer, is noodig het volgende materieel:
12 locomotieven, 12 personenrijtuigen, 6 gesloten goederenwagens met postafdeeling, 8 gesloten goederenwagens, 12 goederenwagens voor veevervoer, 12 open goederenwagens en 10 open goederenwagens voor stroovervoer.

De kosten van aanleg en inrichting der geprojecteerde lijnen worden als volgt berekend:
Aanleg lijn Winschoten-Bellingwolde f 284.638,75
Aanleg lijn Blijham-Ter Apel f 489.291,25
Aanleg lijn Winschoten-Delfzijl f 738.776,-
Centrale werkplaats Winschoten f 135,692,-
Aanschaffing rollend materieel f 294.700,-
Rente gedurende den bouw f 75.000,-
Onvoorziene uitgaven f 57.000,-
Plannen, hoofdtoezicht op de uitvoering, dagelijksch toezicht, keuring f 94.500,-
Afronding f 402,-
Totaal f 2.170.000,-

of ongeveer f 26.200,- per kilometer.

---------------------------------------------

Nieuwsblad van het Noorden 09-09-1908

Stoomtram in Oostel. Groningen.

We ontvingen de memorie van toelichting en berekening van kosten, behoorende bij het ontwerp voor den aanleg en de inrichting van stoomtramwegen in Oostelijk Groningen.

Deze ontworpen stoomtramlijnen zijn:

I. Winschoten - Blijham - Bellingwolde.
II. Blijham - Wedde - Vlagtwedde - Wollinghuizen - Sellingen - Ter Apel.
III. Winschoten - Scheemda - Midwolda - Woldendorp - Termunten - Termunterzijl - Oterdum - Heveskes - Weiwerd - Farmsum - Delfzijl.

Het doel, dat het comité met deze tramlijnen beoogt is: de dorpen van Oostelijk Groningen in betere verbinding te stellen met Winschoten, de marktplaats in Delfzijl, de haven voor dit deel onzer provincie. Aansluiting zal worden gezocht met de Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij om daardoor directe verbinding te krijgen met het Zuiden en midden des lands. De dienstregeling zal voorts aansluiten aan die op de Staatsspoor.

Op het groote belang van deze lijnen voor de te doorsnijden streken en vooral voor Winschoten wijst het comité slechts ter loops, het springt trouwens direct in 't oog.
De memorie bevat een uitvoerige beschrijving van den weg, dien de lijnen zullen volgen.
We deelen daarvan het volgende mede:

I. Lijn Winschoten - Bellingwolde bestaat reeds als paardentram. Zij zal worden omgebouwd. De geheele lengte van dezen weg zal 13.650 M. bedragen. De draaibrug over de Pekel-Aa zal worden vernieuwd en iets westelijker worden gelegd, en tevens beweegbaar zijn. Over de Westerwoldsche Aa zal een vaste brug uitsluitend voor tramgebruik worden gelegd. De kosten van aanleg voor deze lijn worden begroot op f 284.638,75.
II. De lijn Blijham - Ter Apel begint bij Lutkemolen en ontspringt uit lijn I. De lijn volgt den provincialen weg tot de kom van Vlagtwedde, dan den zandweg over Jipsinghuizen, tot den straatweg. Bij Laude gaat zij weer op een zandweg voor een kort einde om daarna den straatweg tot Ter Apel te houden. In dit traject worden een zes- a zevental bruggen gebouwd. De geheele lengte van deze lijn is 33.200 M. De kosten van aanleg worden begroot op f 489.291,25.
III. De lijn Winschoten - Delfzijl krijgt een lengte van 35.990 M. Deze lijn: volgt met kleine afwijkingen overal den provincialen weg en loopt door de kommen der boven aangegeven dorpen. Er zijn verscheiden bruggen noodig. De kosten worden begroot op f 738.776.

In al deze drie lijnen worden op geschikt gelegen punten los- en laadwissels gemaakt.
Waar de lijnen aan de spoor aansluiten is een emplacement ontworpen, terwijl op de eindpunten remises en bergplaatsen zullen zijn. Er zullen langs de wegen nog al wat boomen gerooid dienen te worden. De spoorwijdte zal 1,067 M. zijn, overeenkomende met die der aansluitende tramwegen Oldambt - Pekela en Zwolle - Ter Apel.

Langs den geheelen tramweg zal een telefoonleiding met tusschenstations worden aangelegd ten einde een geregelden dienst te bevorderen. Waar noodig, zullen waarschuwborden, brugsignalen als anderszins daargesteld worden.

Voor het onderhouden van een, aan de behoefte voldoenden dienst gerekend voor het geheele complex, zoowel voor personen- als goederenverkeer, is noodig het navolgende materieel:
12 locomotieven, 12 personen-rijtuigen, 6 gesloten goederenwagens met postafdeeling, 8 gesloten goederenwagens, 12 goederenwagens voor veevervoer, 12 open goederenwagens en 10 open goederenwagens voor stroovervoer.

De kosten van aanschaffing van het rollend materieel zijn geschat op f 294.700.
De verdere posten op de rekening zijn nog: Rente gedurende den bouw f 75.000 Centrale werkplaats te Winschoten f 135.692 Onvoorziene uitgaven f 57.000 Plannen, toezicht, etc. f 94.500 Afronding f 402

Wat met de bovengenoemde cijfers een totaal bedrag geeft van f 2.170.000 of ongeveer f 26.200 per K.M.

Alle artikelen

 1. Oproeping 26-03-1818
 2. Memorie van toelichting 09-06-1847
 3. Burgelijke Stand Vlagtwedde 10-08-1869
 4. Plotseling doodgebleven 28-04-1874
 5. Hevig onweer 30-06-1885
 6. Arrond.-Rechtbank van Winschoten 24-10-1888
 7. Uit de beide Oldambten 13-04-1889
 8. Keuring van veulens 04-08-1891
 9. Proef met kunstmest 11-08-1892
 10. Westerwoldsche Straatwegplannen 03-08-1894
 11. Koe op ergerljjke wjjze gesneden 18-08-1894
 12. Westerwoldsche Straatwegplannen 29-08-1894
 13. Westerwoldsche Straatwegplannen 10-09-1894
 14. In den put geraakt 22-09-1895
 15. Boerenbehuizing afgebrand 25-11-1895
 16. Kanalisatie van Westerwolde 28-02-1896
 17. Groote boerderij afgebrand 10-03-1896
 18. Veeziekten 04-07-1896
 19. De commissie voor de kanalisatie van Westerwolde 10-10-1896
 20. Gestolen maar teruggebracht 03-12-1896
 21. Luchtreiziger Godard 24-05-1899
 22. Faillissementen 11-07-1899
 23. Kantongerecht te Winschoten 18-10-1899
 24. Kerk en Schoolnieuws 12-12-1899
 25. Afloop van verkoopingen 19-01-1900
 26. Onweer 21-08-1900
 27. Faillissementen 11-10-1900
 28. Ernstige mishandeling 16-12-1901
 29. Onweer 06-08-1902
 30. Voor het eerst fazanten gezien 14-10-1902
 31. Arr.-Rechtbank te Winschoten 14-12-1902
 32. Openbare vergadering Ged. Staten 16-01-1903
 33. Veenbrand 27-06-1905
 34. Een dijk doorgestoken 23-01-1906
 35. Gemeentelijk Nieuws 25-01-1906
 36. Gemeenteraden 03-02-1906
 37. Gemeentelijk Nieuws 06-02-1906
 38. Gemeentelijk Nieuws 09-10-1906
 39. Afloop van verkoop en aanbesteding 27-01-1907
 40. Gemeentelijk Nieuws 04-02-1908
 41. Verdacht geval 25-02-1908
 42. Aanranding van eer en goeden naam 11-04-1908
 43. Landbouwtentoonstelling Vlachtwedde 21-06-1908
 44. Tramplannen in Oost-Groningen 08-09-1908
 45. Brand 02-04-1910
 46. Afloop van verkoop en aanbesteding 18-09-1910
 47. Afloop van verkoop en aanbesteding 06-02-1911
 48. Keuring Groninger Paardenstamboek 18-05-1912
 49. Advertenties 07-09-1912
 50. Het gebruik maken van de stoomfluit 06-02-1915
 51. Opening tram Westerwolde 01-11-1915
 52. Verkoop Sellingen Wollinghuizen 31-12-1915
 53. Verkoop Wollinghuizen Jipsingboertange 26-08-1916
 54. Boeldag Wollinghuizen 24-03-1917
 55. Krijgsgevangenen over de grens gekomen 27-03-1917
 56. Verkoop Wollinghuizen, Plaggenborg, Jipsinghuizen 13-08-1917
 57. Arr. Rechtbank Winschoten 07-10-1918
 58. Afloop Verkooping 11-12-1918
 59. Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling 16-06-1919
 60. Een Urnenveld onder Vlachtwedde 09-10-1920
 61. Tweede groote ontginning 23-10-1920
 62. Verkoop Wollinghuizen 06-11-1920
 63. Valschheid in geschrifte 08-11-1921
 64. Afloop Verkoop Wollinghuizen 11-03-1922
 65. Verhuring Wollinghuizen 21-06-1922
 66. Het Waterschap 'Vlachtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 15-08-1922
 67. Electrische verlichting 19-08-1922
 68. Branden 07-12-1922
 69. Verkoop Wollinghuizen 09-12-1922
 70. Hoogovenslakken 11-04-1923
 71. Vergadering Ons Nut 19-04-1923
 72. Ter overname aangeboden 09-10-1923
 73. Uit Westerwolde 10-11-1923
 74. Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te Vlagtwedde 14-06-1924
 75. Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde 15-06-1925
 76. Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 29-05-1926
 77. Tentoonstelling Vlagtwedde 11-06-1927
 78. Verkeersongevallen 04-08-1931
 79. Nederl. Aannemersbond 25-11-1931
 80. Door tram overreden en gedood 20-01-1932
 81. Zware slagregens 18-05-1932
 82. De geschiedenis van Westerwolde 21-02-1933
 83. Het grensincident te Wollinghuizen 11-03-1933
 84. Concurrentienijd 24-03-1933
 85. Raadsvergadering 05-10-1933
 86. Een vrouw verdronken 15-11-1933
 87. De slag bij Jipsinghuizen 27-01-1934
 88. Eeuwigdurende burenruzie 16-03-1934
 89. Motorbestuurder rijdt tegen een auto op 11-06-1934
 90. De noodlottige korre 28-06-1934
 91. Een ernstige mishandeling onder de gem. Vlagtwedde 16-05-1936
 92. Schoolfeest 13-07-1936
 93. De veiligheid van het verkeer in gevaar 21-01-1937
 94. Van den wagen gevallen 19-06-1937
 95. Vrij ernstige aanrijding 05-10-1938
 96. Zijn knecht geslagen 01-12-1938
 97. Met een spade geslagen 27-04-1939
 98. Het varken maakte een uitstapje 03-05-1940
 99. Brand te Wollinghuizen 09-05-1940
 100. Ernstig ongeval door ontplofte patroon 10-06-1940
 101. Zijn landarbeider ontslagen 17-08-1940
 102. Distributieovertredingen 10-05-1941
 103. Commissie Posthuma in Westerwolde 28-06-1941
 104. Waterschap 'Vlagtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 10-07-1943
 105. Vacantie 08-07-1944
 106. Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden 07-06-1952
 107. Landbouwtentoonstelling 'Westerwolde' 02-06-1956
 108. De Landbouwtentoonstelling Westerwolde 07-06-1958
© Wollinghuizen.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 114 pagina's.