Wollinghuizen

Wollinghuizen

Wollinghuizen in de krant.

Algemeen Handelsblad 11-04-1908

Aanranding van eer en goeden naam

Te Winschoten stond gister terecht de heer T. L. Tammes, kerkvoogd der N. H. G. en lid van den Gemeenteraad te Vlachtwedde, "ter zake, dat hij te Vlachtwedde in de jaren 1903, 1907 en 1908 opzettelijk de eer en goeden naam van den predikant Joseph Pierre Aimable le Roy heeft aangerand door, met het kennelijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, hem te last te leggen het bepaalde feit, dat hij - Le Roy - voor een paar jaren, immers voor eenigen tijd, gelden, die hem waren toevertrouwd, om af te dragen aan het Nederl. Zending Genootschap, achtergehouden, althans op de plaats en tijd voormeld, opzettelijk in het openbaar mondeling aan verschillende de personen de mededeeling heeft gedaan, dat ds. Le Roy voornoemd voor eenigen tijd gelden, die hem waren toevertrouwd om af te dragen aan het Ned. Zend. Gen., heeft achtergehouden".

Als getuigen à charge waren gedagvaard ds. Le Roy en de heeren J. Hommes Jz., H. Luring Hz. (beiden te Vlachtwedde en door den heer Tammes opgegeven, toen ds. Le Roy geen anderen getuige kon vinden), benevens de heer Hoogeweg, agent van het Ned. Zend. Gen. te Steenwijk.

Getuigen à decharge waren de heeren R. Ananias en R. Reints, ouderlingen bij de N. H. G. te Vlachtwedde, en J. Kraai te Wollinghuizen, wiens huisgenoote, wed. J. K. Roelsen, aan ds. Le Roy f 200 ter hand stelde voor het Ned. Zend. Gen., welk bedrag volgens bewering van den heer Tammes door ds. Le Roy minstens zeven maanden is achtergehouden.

Verdediger van bekl. was de heer mr. J. Heres Diddens te Winschoten.

Ds. Le Roy verklaarde in Mei 1905 te hebben ontvangen f 200 voor het Zendinggenootschap.
Hij durfde dat bedrag niet verzenden omdat hij wist van de familie dat de geefster niet geheel toerekenbaar was.
Na acht maanden zond hij de eerste, na elf maanden de tweede honderd gulden met rente.

De heer Tammes, een zwager van de geefster, en de anders familieleden wisten niet anders of het geheele bedrag was een paar dagen nadat het was gegeven, verzonden.
De familie had toen verlof gegeven. De beklaagde deelde nog mede dat de Maandberichten van het nootschap uitbleven. Dat wekte zijn argwaan en hij schreef daarover aan het Zendingsgenootschap in Januari 1906.

Getuige Le Roy zegt dat hij de Maandberichten inhield omdat hij vreesde dat de vrouw daarin aanleiding zou vinden nog weer geld te geven.
De andere Maandberichten hield hij in omdat er meer zulke menschen konden zijn en ook omdat hij telkens gevraagd zou zijn van wie dat geld kwam.

Beklaagde zegt dat hij eerst in vertrouwen de zaak aan leden van het kerkbestuur vertelde, later aan een vriend en, toen de aanklacht er was, aan bestuursleden van Volksonderwijs in een besloten vergadering. Hij achtte dat zijn plicht.

Op een vraag van den verdediging zegt bekl. dat hij eens kerkelijken omslag voor ds. Le Roy heeft betaald en hem eens f 7 leende.
Het eerste noemt Le Roy een vriendendienst, het laatste herinnert hij zich niet.

Get. Hoogeweg zegt dat hij eerst f 100 ontving, terwijl ds. Le Roy zei niet te weten of schenkster gerechtigd was de tweede honderd gulden, die zij namens haar zwager wilde geven omdat de geest haars overleden vaders dat had verlangd, te betalen.
Getuige Hoogeweg ging drie maanden later na ontvangst van een schrijven van beklaagde naar ds. Le Roy en vroeg of die bij dat geld betrokken kon zijn.
Hij ontving de tweede honderd gulden niet dadelijk, maar een paar dagen later.

Op een vraag van het O. M. waarom ds. Le Roy niet dadelijk het geld aan Hoogeweg gaf, zegt deze dat Hoogeweg hem niet maande maar zei: uw goedheid wordt verdacht. Hij werd dus toch al verdacht.

Nadat de overige getuigen waren gehoord het O. M. tien gulden boete had geëischt, hie1d de heer mr. Diddens een uitvoerig pleidooi om uiteen te zetten dat het opzet niet is bewezen en beklaagde moet worden vrijgesproken.
Achte de Rechtbank dat wel bewezen, dan meent pl. dat het bewijs der waarheid is geleverd in het algemeen belang is gehandeld door bekl. die dan van rechtsvervolging moet worden ontslagen.

Uitspraak over veertien dagen.

Alle artikelen

 1. Oproeping 26-03-1818
 2. Memorie van toelichting 09-06-1847
 3. Burgelijke Stand Vlagtwedde 10-08-1869
 4. Plotseling doodgebleven 28-04-1874
 5. Hevig onweer 30-06-1885
 6. Arrond.-Rechtbank van Winschoten 24-10-1888
 7. Uit de beide Oldambten 13-04-1889
 8. Keuring van veulens 04-08-1891
 9. Proef met kunstmest 11-08-1892
 10. Westerwoldsche Straatwegplannen 03-08-1894
 11. Koe op ergerljjke wjjze gesneden 18-08-1894
 12. Westerwoldsche Straatwegplannen 29-08-1894
 13. Westerwoldsche Straatwegplannen 10-09-1894
 14. In den put geraakt 22-09-1895
 15. Boerenbehuizing afgebrand 25-11-1895
 16. Kanalisatie van Westerwolde 28-02-1896
 17. Groote boerderij afgebrand 10-03-1896
 18. Veeziekten 04-07-1896
 19. De commissie voor de kanalisatie van Westerwolde 10-10-1896
 20. Gestolen maar teruggebracht 03-12-1896
 21. Luchtreiziger Godard 24-05-1899
 22. Faillissementen 11-07-1899
 23. Kantongerecht te Winschoten 18-10-1899
 24. Kerk en Schoolnieuws 12-12-1899
 25. Afloop van verkoopingen 19-01-1900
 26. Onweer 21-08-1900
 27. Faillissementen 11-10-1900
 28. Ernstige mishandeling 16-12-1901
 29. Onweer 06-08-1902
 30. Voor het eerst fazanten gezien 14-10-1902
 31. Arr.-Rechtbank te Winschoten 14-12-1902
 32. Openbare vergadering Ged. Staten 16-01-1903
 33. Veenbrand 27-06-1905
 34. Een dijk doorgestoken 23-01-1906
 35. Gemeentelijk Nieuws 25-01-1906
 36. Gemeenteraden 03-02-1906
 37. Gemeentelijk Nieuws 06-02-1906
 38. Gemeentelijk Nieuws 09-10-1906
 39. Afloop van verkoop en aanbesteding 27-01-1907
 40. Gemeentelijk Nieuws 04-02-1908
 41. Verdacht geval 25-02-1908
 42. Aanranding van eer en goeden naam 11-04-1908
 43. Landbouwtentoonstelling Vlachtwedde 21-06-1908
 44. Tramplannen in Oost-Groningen 08-09-1908
 45. Brand 02-04-1910
 46. Afloop van verkoop en aanbesteding 18-09-1910
 47. Afloop van verkoop en aanbesteding 06-02-1911
 48. Keuring Groninger Paardenstamboek 18-05-1912
 49. Advertenties 07-09-1912
 50. Het gebruik maken van de stoomfluit 06-02-1915
 51. Opening tram Westerwolde 01-11-1915
 52. Verkoop Sellingen Wollinghuizen 31-12-1915
 53. Verkoop Wollinghuizen Jipsingboertange 26-08-1916
 54. Boeldag Wollinghuizen 24-03-1917
 55. Krijgsgevangenen over de grens gekomen 27-03-1917
 56. Verkoop Wollinghuizen, Plaggenborg, Jipsinghuizen 13-08-1917
 57. Arr. Rechtbank Winschoten 07-10-1918
 58. Afloop Verkooping 11-12-1918
 59. Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling 16-06-1919
 60. Een Urnenveld onder Vlachtwedde 09-10-1920
 61. Tweede groote ontginning 23-10-1920
 62. Verkoop Wollinghuizen 06-11-1920
 63. Valschheid in geschrifte 08-11-1921
 64. Afloop Verkoop Wollinghuizen 11-03-1922
 65. Verhuring Wollinghuizen 21-06-1922
 66. Het Waterschap 'Vlachtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 15-08-1922
 67. Electrische verlichting 19-08-1922
 68. Branden 07-12-1922
 69. Verkoop Wollinghuizen 09-12-1922
 70. Hoogovenslakken 11-04-1923
 71. Vergadering Ons Nut 19-04-1923
 72. Ter overname aangeboden 09-10-1923
 73. Uit Westerwolde 10-11-1923
 74. Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te Vlagtwedde 14-06-1924
 75. Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde 15-06-1925
 76. Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 29-05-1926
 77. Tentoonstelling Vlagtwedde 11-06-1927
 78. Verkeersongevallen 04-08-1931
 79. Nederl. Aannemersbond 25-11-1931
 80. Door tram overreden en gedood 20-01-1932
 81. Zware slagregens 18-05-1932
 82. De geschiedenis van Westerwolde 21-02-1933
 83. Het grensincident te Wollinghuizen 11-03-1933
 84. Concurrentienijd 24-03-1933
 85. Raadsvergadering 05-10-1933
 86. Een vrouw verdronken 15-11-1933
 87. De slag bij Jipsinghuizen 27-01-1934
 88. Eeuwigdurende burenruzie 16-03-1934
 89. Motorbestuurder rijdt tegen een auto op 11-06-1934
 90. De noodlottige korre 28-06-1934
 91. Een ernstige mishandeling onder de gem. Vlagtwedde 16-05-1936
 92. Schoolfeest 13-07-1936
 93. De veiligheid van het verkeer in gevaar 21-01-1937
 94. Van den wagen gevallen 19-06-1937
 95. Vrij ernstige aanrijding 05-10-1938
 96. Zijn knecht geslagen 01-12-1938
 97. Met een spade geslagen 27-04-1939
 98. Het varken maakte een uitstapje 03-05-1940
 99. Brand te Wollinghuizen 09-05-1940
 100. Ernstig ongeval door ontplofte patroon 10-06-1940
 101. Zijn landarbeider ontslagen 17-08-1940
 102. Distributieovertredingen 10-05-1941
 103. Commissie Posthuma in Westerwolde 28-06-1941
 104. Waterschap 'Vlagtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 10-07-1943
 105. Vacantie 08-07-1944
 106. Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden 07-06-1952
 107. Landbouwtentoonstelling 'Westerwolde' 02-06-1956
 108. De Landbouwtentoonstelling Westerwolde 07-06-1958
© Wollinghuizen.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 114 pagina's.