Wollinghuizen

Wollinghuizen

Wollinghuizen in de krant.

Nieuwsblad van het Noorden 01-11-1915

Opening tram Westerwolde.

Over de officiëele opening van het baanvak Winschoten—Ter Apel van de Stoomtramwegmij Oostelijk Groningen Zaterdag meldt onze correspondent te Winschoten ons nog het volgende:

Te Winschoten Hoogebrug en Blijham zag men tal van vlaggen, overal wuifden de bewoners het nieuwe vervoermiddel toe, overal heerschte een feestelijke stemming. Bij het hotel 'Nieuwbrug' te Blijham reed men onder een fraaien eereboog door met het opschrift: Hulde O. G. (Oostelijk Groningen) 1915.

Bij het hotel werd gestopt, allen stapten uit, een flink muziekcorps speelde het Volkslied.
In de zaal van het hotel sprak de heer J. Winter namens de feestcommissie. Spr. wees erop, hoe Westerwolde nu uit zijn isolement wordt verlost en in 't wereldverkeer opgenomen; welke groote verwachtingen men van de tram koesterde.
Dr. Bos dankte den spr. en wees erop, hoe de tram juist voor Westerwolde van groote beteekenis was.

Daarop ging het weer onder de tonen der muziek verder naar Wedde, tot het hotel 'Buenos Ayres'. Ook hier overal veel publiek en tal van vlaggen.
Toen de tram voor het hotel stopte, liet ook hier de muziek zich hooren en sprak de heer T. Bos, h. d. s., namens de feestcommissie.
Spr. bracht dank en hulde aan 't land, prov. en gemeentebesturen voor het tot standkomen van de tram en hoopte, dat de tocht van Winschoten naar Ter Apel een ware zegetocht heden mocht worden!
Daarop werd de eerewijn aangeboden.

Dr. Bos dankte hier den heer Bos en de feestcommissie voor de gesproken woorden en de ontvangst. Spr. herinnerde zich nog, hoe hij eens bij een bezoek te Wollinghuizen een draaimolen had gezien en hoe men toen tot hem had gezegd: 'Ja, ja er gaat wat om in Westerwolde'.
Ook hier gaat heden wat om: men ziet hier het biljart toch aan den zolder hangen!
Groote opofferingen hebben Wedde en Vlachtwedde zich getroost, ik vertrouw, dat de tram hier ontwikkeling van industrie en landbouw brengt. En dan zal men later met vreugde aan dezen dag terugdenken.
De muziek deed de tram daarop uitgeleide door het versierde dorp.

Te Veele werd even gestopt, om het Westerwoldsche kanaal te bezichtigen.
De heer Zandstra, ingenieur van het Waterschap 'Westerwolde', verklaarde het werken van de sluis en stroomduiker, waarna het verder ging naar Vlachtwedde, tot het hotel 'Schober'.
Ook hier veel belangstelling, en vlaggen, maar geen feestelijkheden, wegens den staat van beleg.

Weldra ging het weer voorwaarts: langs het vooral in den zomer zoo prachtige, aan natuurschoon zoo ryke Wollinghuizen, Jipsinghuizen, Sellingen - Ter Wisch.
Overal vlaggen, overal groetende menschen.

Ter Apel kwam in 't zicht met z'n mooie bosschen, nog 'n oogenblik en de mooie rit was afgeloopen. Precies op tijd - half twee - kwam men het grootsche emplacement binnenstoomen.
Ook hier enorme belangstelling. In het hotel 'Boschhuis' werd den genoodigden een lunch aangeboden.

Onderwijl deed de heer De Geus, directeur, mededeeling van een telegram van den heer H. J. Wichers, burgemeester van Dordrecht, oud-burgemeester van Winschoten en Commissaris van de tramwegmij. 'Old.-Pekela', die de nieuwe tram welkom heette en de hoop uitsprak, dat ze den bloei van Winschoten en Westerwolde mocht bevorderen.

Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede, Commissaris van de tram Oldambt-Pekela, had z'n gevoelens in een gedicht neergelegd:
'Op' (Oldambt Pekela) aan 'Og' (Oostelijk Groningen).
Gij woudt met 'Op' niet trouwen 'Og',
Hebt, meent ge, aan Uzelf genog,
Om 't moeizaam pad te vegen.
Het zij zoo! Niettemin hijscht 'Op'
Vandaag voor U de vlag in top,
Wenscht heil U op Uw wegen.
En zoudt G' U nog bedenken, 'Op,
Weet wel: 'Op' is 'à prendre' nog
Blijft rustig U verbeiden.
Zij heeft geen haast, gij trouwt haar toch
Te avond of te morgen, 'Og'.
Glück auf! Ga maar vast rijden!
't Is waar, 'k word al wat ouder 'Og',
Licht vindt men voor zoo'n jongen jog
Mij te bedaagd een vrommes
Maar ik ben goed geconserveerd
En heb goed huishouden geleerd,
Dus, als je lust hebt, kom 't

Hier werd als antwoord het volgende gedicht op verzonden (door dr. Bos):
Voor 't vrijen is 't 'Og' wat te laat
Doch 't huwlijk lijkt mij inderdaad,
Maar eisch dan niet, o, lieve 'Op'.
Als bruidschat 638.000 pop.

Aan tafel werd het woord gevoerd door dr. Bos, mr. dr. Van der Meulen, van 's-Hage, mr. H. I. Schönfeld, van Winschoten, mr. dr. Van Beresteijn, van Veendam, den directeur van de Dedemsvaartsche tram, den heer Hommes van Vlachtwedde, de heeren M. ten Cate, J. L. Bobertus, A. Frankforter en H. Dijkhuis J.zn., van Winschoten, den heer Waalkens, burgemeester van Nieuwolda, den heer Oosthof, raadslid te Winschoten, den heer W. Zuidema te Winschoten en den heer B. D. Kuipers van Sellingen.

Te vier uur werd de terugreis aanvaard.
Overal weer hartelijke toejuichingen. Op verschillende plaatsen werd feest gevierd, zag men aardige verlichting: 't was feest in het oude landschap!

Opgewekt keerde men te Winschoten terug, opgewacht door een dicht opeengepakte menigte. De muziek liet zich hooren.

't Was 'n mooie dag.

Alle artikelen

 1. Oproeping 26-03-1818
 2. Memorie van toelichting 09-06-1847
 3. Burgelijke Stand Vlagtwedde 10-08-1869
 4. Plotseling doodgebleven 28-04-1874
 5. Hevig onweer 30-06-1885
 6. Arrond.-Rechtbank van Winschoten 24-10-1888
 7. Uit de beide Oldambten 13-04-1889
 8. Keuring van veulens 04-08-1891
 9. Proef met kunstmest 11-08-1892
 10. Westerwoldsche Straatwegplannen 03-08-1894
 11. Koe op ergerljjke wjjze gesneden 18-08-1894
 12. Westerwoldsche Straatwegplannen 29-08-1894
 13. Westerwoldsche Straatwegplannen 10-09-1894
 14. In den put geraakt 22-09-1895
 15. Boerenbehuizing afgebrand 25-11-1895
 16. Kanalisatie van Westerwolde 28-02-1896
 17. Groote boerderij afgebrand 10-03-1896
 18. Veeziekten 04-07-1896
 19. De commissie voor de kanalisatie van Westerwolde 10-10-1896
 20. Gestolen maar teruggebracht 03-12-1896
 21. Luchtreiziger Godard 24-05-1899
 22. Faillissementen 11-07-1899
 23. Kantongerecht te Winschoten 18-10-1899
 24. Kerk en Schoolnieuws 12-12-1899
 25. Afloop van verkoopingen 19-01-1900
 26. Onweer 21-08-1900
 27. Faillissementen 11-10-1900
 28. Ernstige mishandeling 16-12-1901
 29. Onweer 06-08-1902
 30. Voor het eerst fazanten gezien 14-10-1902
 31. Arr.-Rechtbank te Winschoten 14-12-1902
 32. Openbare vergadering Ged. Staten 16-01-1903
 33. Veenbrand 27-06-1905
 34. Een dijk doorgestoken 23-01-1906
 35. Gemeentelijk Nieuws 25-01-1906
 36. Gemeenteraden 03-02-1906
 37. Gemeentelijk Nieuws 06-02-1906
 38. Gemeentelijk Nieuws 09-10-1906
 39. Afloop van verkoop en aanbesteding 27-01-1907
 40. Gemeentelijk Nieuws 04-02-1908
 41. Verdacht geval 25-02-1908
 42. Aanranding van eer en goeden naam 11-04-1908
 43. Landbouwtentoonstelling Vlachtwedde 21-06-1908
 44. Tramplannen in Oost-Groningen 08-09-1908
 45. Brand 02-04-1910
 46. Afloop van verkoop en aanbesteding 18-09-1910
 47. Afloop van verkoop en aanbesteding 06-02-1911
 48. Keuring Groninger Paardenstamboek 18-05-1912
 49. Advertenties 07-09-1912
 50. Het gebruik maken van de stoomfluit 06-02-1915
 51. Opening tram Westerwolde 01-11-1915
 52. Verkoop Sellingen Wollinghuizen 31-12-1915
 53. Verkoop Wollinghuizen Jipsingboertange 26-08-1916
 54. Boeldag Wollinghuizen 24-03-1917
 55. Krijgsgevangenen over de grens gekomen 27-03-1917
 56. Verkoop Wollinghuizen, Plaggenborg, Jipsinghuizen 13-08-1917
 57. Arr. Rechtbank Winschoten 07-10-1918
 58. Afloop Verkooping 11-12-1918
 59. Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling 16-06-1919
 60. Een Urnenveld onder Vlachtwedde 09-10-1920
 61. Tweede groote ontginning 23-10-1920
 62. Verkoop Wollinghuizen 06-11-1920
 63. Valschheid in geschrifte 08-11-1921
 64. Afloop Verkoop Wollinghuizen 11-03-1922
 65. Verhuring Wollinghuizen 21-06-1922
 66. Het Waterschap 'Vlachtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 15-08-1922
 67. Electrische verlichting 19-08-1922
 68. Branden 07-12-1922
 69. Verkoop Wollinghuizen 09-12-1922
 70. Hoogovenslakken 11-04-1923
 71. Vergadering Ons Nut 19-04-1923
 72. Ter overname aangeboden 09-10-1923
 73. Uit Westerwolde 10-11-1923
 74. Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te Vlagtwedde 14-06-1924
 75. Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde 15-06-1925
 76. Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 29-05-1926
 77. Tentoonstelling Vlagtwedde 11-06-1927
 78. Verkeersongevallen 04-08-1931
 79. Nederl. Aannemersbond 25-11-1931
 80. Door tram overreden en gedood 20-01-1932
 81. Zware slagregens 18-05-1932
 82. De geschiedenis van Westerwolde 21-02-1933
 83. Het grensincident te Wollinghuizen 11-03-1933
 84. Concurrentienijd 24-03-1933
 85. Raadsvergadering 05-10-1933
 86. Een vrouw verdronken 15-11-1933
 87. De slag bij Jipsinghuizen 27-01-1934
 88. Eeuwigdurende burenruzie 16-03-1934
 89. Motorbestuurder rijdt tegen een auto op 11-06-1934
 90. De noodlottige korre 28-06-1934
 91. Een ernstige mishandeling onder de gem. Vlagtwedde 16-05-1936
 92. Schoolfeest 13-07-1936
 93. De veiligheid van het verkeer in gevaar 21-01-1937
 94. Van den wagen gevallen 19-06-1937
 95. Vrij ernstige aanrijding 05-10-1938
 96. Zijn knecht geslagen 01-12-1938
 97. Met een spade geslagen 27-04-1939
 98. Het varken maakte een uitstapje 03-05-1940
 99. Brand te Wollinghuizen 09-05-1940
 100. Ernstig ongeval door ontplofte patroon 10-06-1940
 101. Zijn landarbeider ontslagen 17-08-1940
 102. Distributieovertredingen 10-05-1941
 103. Commissie Posthuma in Westerwolde 28-06-1941
 104. Waterschap 'Vlagtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 10-07-1943
 105. Vacantie 08-07-1944
 106. Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden 07-06-1952
 107. Landbouwtentoonstelling 'Westerwolde' 02-06-1956
 108. De Landbouwtentoonstelling Westerwolde 07-06-1958
© Wollinghuizen.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 114 pagina's.