Wollinghuizen

Wollinghuizen

Wollinghuizen in de krant.

Nieuwsblad van het Noorden 09-10-1920

Een Urnenveld onder Vlachtwedde.

In de laatste dagen is men bezig met eene systematische ontgraving van een bouwakker van den landbouwer Velema, den eigenaar van de plaats 'de Pottenborg', onder Wollinghuizen. De naam van die boerderij, gelegen aan den zandweg tusschen Vlachtwedde en Wollinghuizen doet ons reeds vermoeden, waar het hier eigenlijk om gaat.

Het betreft dan ook een 'oudheidkundig' onderzoek, en wel een, dat uitgaat van het Museum voor de stad en provincie Groningen, en dat geleid wordt door den heer dr. A. E. van Giffen.
Bij ons weten is dit het eerste opzettelijke, van ons Museum uitgaande oudheidkundig bodemonderzoek en reeds daarom alleen trekt het onze aandacht.

De aanleiding er toe was de volgende:
In de, van de in 1820-26 verschenen antiquiteiten van Westendorp, den bekenden predikant-oudheidvorscher van Losdorp, komt o.a. ook voor een bericht nopens de opgegravene urnen onder Vlagtwedde door den heer J. H. Karsten.
Deze urnen zouden in 1820 zijn opgegraven en sedert gedeeltelijk naar het Kabinet van Mineralogie, Geologie en Vaderlandsche Geschiedenis te Brussel opgezonden. De plaatsaanduidingen in het betreffende opstel door den hoofdingenieur Karsten, denzelfden die ook de Valtherbrug voor het eerst grootere vermaardheid schonk, leidden tot wederopsporing van de vindplaats.

Het is opmerkelijk, dat speciaal de aanwijzingen van den heer Bruining, den tegenwoordigen bezitter van het zgn. 'Veldhuis' beslissend waren om de juiste plek terug te vinden, omdat de toenmalige bewoner daarvan, met name Berend Geert Koens voor het eerst de urnen ontdekte.

Dat nu de aldaar nadien gezette boerderij, aan de vermelde vondsten den naam van 'Pottenberg' ontleend heeft, zal ons nu niet meer verwonderen. Voorzeker mag het eene gelukkige omstandigheid worden genoemd, dat de heer Velema van den Pottenborg een stuk bouwland voor een nader onderzoek, op de meest welwillende wijze ter beschikking stelde van het Museumbestuur.

Thans is een gedeelte van dat bouwland van den bovengrond ontdaan. In den niet gerepten vasten ondergrond ziet men nu eenige urnen, omgeven door zwart gekleurde kringen, voorts een enkele brandnlaats en eindelijk donkergrauwe banen en banden en plekken, wier karakter nog niet volkomen ontleed is kunnen worden.
Wellicht, hangen deze grondsporen, althans ten deele samen met de begrenzing van het op den hoogen oever van de Ruiten Aa gelegen urnenveld; doch overigens dienen wij ten deze de verdere resultaten van 't onderzoek af te wachten.

Wat de cirkels betreft, deze zijn niet anders dan met losse, zwarte aarde gevulde ronde greppels, van 2 à 3 M doorsnede.
Daaruit is oorspronkelijk de grond genomen, om de in het midden van den kring bijgezette urn te bedekken. Sedert is zoo'n greppel dan langzamerhand door aanwaaiing van zand en humificatie van plantenresten met eene zwarte humatenrijke vulling dicht geraakt. In de urn zelve bevinden zich de verbrande, gereinigde menschenbeenderen, soms nog met een klein potje als bijgave.

Men mag zich dus voorstellen, dat het land, alvorens ontgonnen te zijn, d. w. z. in zijn toestand als heideveld, bedekt was met zeer lage, kleine nauwelijks in het oog springende heuveltjes of miniatuur-tumuli, welke sedert door de cultiveering zijn geslecht en in de bouwlaag opgenomen. Zoo is het ook begrijpelijk, waarom de meeste urnen in de bovenste partijen door het ploegijzer geheel beschadigd of vernietigd zijn,
Dit is, bekeken van het standpunt van den Museumbeheerder voorzeker jammer, doch uit een wetenschappelijken gezichtshoek bezien, is de vondst even belangrijk.

Wij hebben hier te doen met een urnenveld uit den aanvang onzer jaartelling, met urnentypen die kenmerkend zijn voor het gebied, waar eens woonden: Amsivariërs Angrivariërs, Tubanten, Chamaven, Brukteren en misschien Langoharden.
Het is het eenige urnenveld, dat bij ons weten tot nu toe van de Groninger zandgronden bekend geworden is. De structuur daarvan is in zooverre volkomen duidelijk, dat zij algeheel overeenstemt met die van de bekende urnenvelden in Brabant en Limburg, terwijl wij daardoor tevens een scherp licht zien geworpen op de zoo rijke, doch jammerlijk geplunderde urnenvelden in het oosten van Drenthe. Met de laatste kan ons grafveld naar inhoud, hoedanigheid en aard blijkbaar op één lijn gesteld worden.

Zoo zien wij hier reeds in vroegen tijd een overeenkomst in cultuurverschijnselen van Westerwolde en oostelijk Drenthe, die ook nog lang daarna tot op onzen tijd toe, zoo evident is voor elken bezoeker van deze aan natuurschoon ook thans nog begunstigde landstreek.

Alle artikelen

 1. Oproeping 26-03-1818
 2. Memorie van toelichting 09-06-1847
 3. Burgelijke Stand Vlagtwedde 10-08-1869
 4. Plotseling doodgebleven 28-04-1874
 5. Hevig onweer 30-06-1885
 6. Arrond.-Rechtbank van Winschoten 24-10-1888
 7. Uit de beide Oldambten 13-04-1889
 8. Keuring van veulens 04-08-1891
 9. Proef met kunstmest 11-08-1892
 10. Westerwoldsche Straatwegplannen 03-08-1894
 11. Koe op ergerljjke wjjze gesneden 18-08-1894
 12. Westerwoldsche Straatwegplannen 29-08-1894
 13. Westerwoldsche Straatwegplannen 10-09-1894
 14. In den put geraakt 22-09-1895
 15. Boerenbehuizing afgebrand 25-11-1895
 16. Kanalisatie van Westerwolde 28-02-1896
 17. Groote boerderij afgebrand 10-03-1896
 18. Veeziekten 04-07-1896
 19. De commissie voor de kanalisatie van Westerwolde 10-10-1896
 20. Gestolen maar teruggebracht 03-12-1896
 21. Luchtreiziger Godard 24-05-1899
 22. Faillissementen 11-07-1899
 23. Kantongerecht te Winschoten 18-10-1899
 24. Kerk en Schoolnieuws 12-12-1899
 25. Afloop van verkoopingen 19-01-1900
 26. Onweer 21-08-1900
 27. Faillissementen 11-10-1900
 28. Ernstige mishandeling 16-12-1901
 29. Onweer 06-08-1902
 30. Voor het eerst fazanten gezien 14-10-1902
 31. Arr.-Rechtbank te Winschoten 14-12-1902
 32. Openbare vergadering Ged. Staten 16-01-1903
 33. Veenbrand 27-06-1905
 34. Een dijk doorgestoken 23-01-1906
 35. Gemeentelijk Nieuws 25-01-1906
 36. Gemeenteraden 03-02-1906
 37. Gemeentelijk Nieuws 06-02-1906
 38. Gemeentelijk Nieuws 09-10-1906
 39. Afloop van verkoop en aanbesteding 27-01-1907
 40. Gemeentelijk Nieuws 04-02-1908
 41. Verdacht geval 25-02-1908
 42. Aanranding van eer en goeden naam 11-04-1908
 43. Landbouwtentoonstelling Vlachtwedde 21-06-1908
 44. Tramplannen in Oost-Groningen 08-09-1908
 45. Brand 02-04-1910
 46. Afloop van verkoop en aanbesteding 18-09-1910
 47. Afloop van verkoop en aanbesteding 06-02-1911
 48. Keuring Groninger Paardenstamboek 18-05-1912
 49. Advertenties 07-09-1912
 50. Het gebruik maken van de stoomfluit 06-02-1915
 51. Opening tram Westerwolde 01-11-1915
 52. Verkoop Sellingen Wollinghuizen 31-12-1915
 53. Verkoop Wollinghuizen Jipsingboertange 26-08-1916
 54. Boeldag Wollinghuizen 24-03-1917
 55. Krijgsgevangenen over de grens gekomen 27-03-1917
 56. Verkoop Wollinghuizen, Plaggenborg, Jipsinghuizen 13-08-1917
 57. Arr. Rechtbank Winschoten 07-10-1918
 58. Afloop Verkooping 11-12-1918
 59. Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling 16-06-1919
 60. Een Urnenveld onder Vlachtwedde 09-10-1920
 61. Tweede groote ontginning 23-10-1920
 62. Verkoop Wollinghuizen 06-11-1920
 63. Valschheid in geschrifte 08-11-1921
 64. Afloop Verkoop Wollinghuizen 11-03-1922
 65. Verhuring Wollinghuizen 21-06-1922
 66. Het Waterschap 'Vlachtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 15-08-1922
 67. Electrische verlichting 19-08-1922
 68. Branden 07-12-1922
 69. Verkoop Wollinghuizen 09-12-1922
 70. Hoogovenslakken 11-04-1923
 71. Vergadering Ons Nut 19-04-1923
 72. Ter overname aangeboden 09-10-1923
 73. Uit Westerwolde 10-11-1923
 74. Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te Vlagtwedde 14-06-1924
 75. Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde 15-06-1925
 76. Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 29-05-1926
 77. Tentoonstelling Vlagtwedde 11-06-1927
 78. Verkeersongevallen 04-08-1931
 79. Nederl. Aannemersbond 25-11-1931
 80. Door tram overreden en gedood 20-01-1932
 81. Zware slagregens 18-05-1932
 82. De geschiedenis van Westerwolde 21-02-1933
 83. Het grensincident te Wollinghuizen 11-03-1933
 84. Concurrentienijd 24-03-1933
 85. Raadsvergadering 05-10-1933
 86. Een vrouw verdronken 15-11-1933
 87. De slag bij Jipsinghuizen 27-01-1934
 88. Eeuwigdurende burenruzie 16-03-1934
 89. Motorbestuurder rijdt tegen een auto op 11-06-1934
 90. De noodlottige korre 28-06-1934
 91. Een ernstige mishandeling onder de gem. Vlagtwedde 16-05-1936
 92. Schoolfeest 13-07-1936
 93. De veiligheid van het verkeer in gevaar 21-01-1937
 94. Van den wagen gevallen 19-06-1937
 95. Vrij ernstige aanrijding 05-10-1938
 96. Zijn knecht geslagen 01-12-1938
 97. Met een spade geslagen 27-04-1939
 98. Het varken maakte een uitstapje 03-05-1940
 99. Brand te Wollinghuizen 09-05-1940
 100. Ernstig ongeval door ontplofte patroon 10-06-1940
 101. Zijn landarbeider ontslagen 17-08-1940
 102. Distributieovertredingen 10-05-1941
 103. Commissie Posthuma in Westerwolde 28-06-1941
 104. Waterschap 'Vlagtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 10-07-1943
 105. Vacantie 08-07-1944
 106. Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden 07-06-1952
 107. Landbouwtentoonstelling 'Westerwolde' 02-06-1956
 108. De Landbouwtentoonstelling Westerwolde 07-06-1958
© Wollinghuizen.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 114 pagina's.