Wollinghuizen

Wollinghuizen

Wollinghuizen in de krant.

Nieuwsblad van het Noorden 10-11-1923

Uit Westerwolde.

Men schrijft ons:
In ons vorig artikel hebben wij iets gezegd over wat er alzoo aan bouwwerken in de laatste jaren in Westerwolde verrezen is, maar ons toen moeten bepalen bij den reusachtigen scholenbouw in deze streek met een bevolking, die in de laatste jaren zoo sterk toegenomen is.

Wij willen nu nog iets zeggen over de stichtingen voor Woningbouw, die men in elk dorp vinden kan en over de Landarbeiderswet; 't Spreekt vanzelf, dat vooral hier, met het snel stijgend zielental, de stichtingen voor woningbouw moesten verrijzen. Men werpe van uit de stoomtram even 't oog op de woningen, die in Vlagtwedde langs den weg geschaard staan of lette op de complexen gebouwen in Ter Apel, waarvan het type dadelijk de herkomst verraadt.

Deze woningbouw is voor velen een uitkomst geweest en is het nog, omdat de woningnood wel geslonken is, maar nog ver van verholpen.
Thans echter begint de toestand voor de stichtingen bedenkelijk te worden. In een tijd van dure materialen en hooge loonen gebouwd, vragen deze woningen een huurprijs, waarop de beurs van vele bewoners thans niet meer berekend is.

Gevolg is, dat menig bewoner, die er maar even kans toe ziet, zelf een huisje bouwt, dat hij geheel naar eigen smaak kan inrichten en waar hij zelf heer en meester is en dit is de oorzaak, dat de besturen der stichtingen straks met onverhuurbare woningen komen te zitten. Menigeen is niet in staat de huurprijzen (1/6 of 1/7 van het inkomen), die het rijk eischt, te betalen.

Voor het rijk zelf is en wordt de woningbouw op menige plaatsen een strop. Het zal moeten kiezen tusschen verlaagde huren of onverhuurde woningen. In beide gevallen wordt de schatkist getroffen.
Was de woningbouw hier meer bestemd voor het bouwen van volkswoningen, voor den landarbeider wilde de Landarbeiderswet zorgen. 't Idee, in deze wet gelegen, kan men van harte toejuichen.
Een landarbeider een huis te bezorgen met een stuk grond, wie, die op 't platte land eenigszins thuis is, voelt niet dadelijk het mooie en heilzame van dit idee, als hij zich niet door een theorie laat beheerschen, die hem dwingt anders te zien.

Groote verwachtingen zijn er op deze Landarbeiderswet gebouwd. In de pers kon men speculatieve artikelen vinden over de groote omzetting, die deze wet scheppen zou voor onze fabrieksplaatsen en voor het platte land.
Immers, als men op geschikte voorwaarden een huis met land kon bekomen, zeg een groote lap voor ontginning vatbaren heidegrond, en als dan, zooals het scheen, de stikstof uit de lucht kon gefabriceerd worden, zou er dan niet een gouden tijd aanbreken voor den plattelander, voor wien dan geen 'plattelandersbond' meer noodig was om zijn verschoven belangen te bepleiten. Men zag reeds in verbeelding de vele fabrieksarbeiders, vroeger van het land naar de centra van industrie getrokken om een ruimer stuk brood, terugstroomen naar het land, dat nu op zijn beurt een veel gemakkelijker bestaanswijze bood. Zoo waren de idyllische bespiegelingen.

Maar de werkelijkheid werd anders, mee door niet voorziene en niet te voorziene tijdsomstandigheden. Is een gesukkel geworden, op vele plaatsen en voor velen, met de Landarbeiderswet. Gesukkel voor menigen arbeider, die in den duren na-oorlogschen tijd zijn huis met land aankocht en nu bij de daling der loonen, die voor hem het eerst invielen, zijn rente niet of nauwelijks betalen kan. Gesukkel ook voor de gemeenten, die bij staking van betaling noode overgaan tot verkoop, maar eindelijk daartoe, gedwongen, het risico dragen van de waardedaling en misschien komen te zitten met een dakloos gezin.

Een vervelende zaak ook voor de regeering, die 't goed bedoelde met deze wet en evenmin deze tijdsomstandigheden kon vooruitzien, maar wie zoo dikwijls onverdiend de schuld op haar breeden rug geworpen wordt.
De minister heeft over deze zaak onlangs een circulaire tot de gemeentebesturen gericht, waarin voor het vervolg van deze besturen een gespecificeerde opgave van de gegoedheid van den arbeider wordt geëischt, die zich om een voorschot aanmeldt.

De Rijksinspecteur in zake werkverschaffing in Drenthe, die in het Weekblad voor Gemeentebelangen op deze circulaire een o.i. wat voorbarige critiek oefent, vind dezen eisch voor de gemeentebesturen min of meer stuitend en houdt, een protest niet achterwege. Wij voor óns willen ons protest voorloopig inhouden en eerder vragen: wat beeft den minister bewogen dezen eisch te stellen? Is het misschien waar, dat gemeentebesturen vooral in 't begin wel eens wat lichtvaardig op aanvragen om voorschotten zijn ingegaan? Een gemeente, evenals trouwens het rijk, springt meestal minder voorzichtig met de financiën om dan een particulier..

Laten wij afwachten wat de regeering met de landarbeiderswet voor heeft. 't Idee is te mooi en bij meerdere stabiliteit van prijzen en loonen practisch te goed uitvoerbaar, om het los te laten.
Dat hier jammerlijke tegenvallers zijn, ligt minder aan de wet, die trouwens voor verbetering vatbaar zal zijn, dan aan de omstandigheden, die-zoovéél in de war sturen.
Zeer te wenschen zou het overigens zijn, als men op milde wijze kon tegemoetkomen in den nood van den landarbeider, die tegenwoordig moeilijke tijden doormaakt.

Trouwens, de gemeentebesturen, zooais dat van de gemeente Vlagtwedde, zitten op dit gebied, getuige de werkverschaffing, niet stil.
Voor rekening dezer gemeente zijn thans ruim 83 H.A. grond aangekocht bij Wollinghuizen over den Sellingerdijk. voor 30.000 gulden. Zij steekt daar heel wat geld in; Maar er zit ook heel wat werk in. Laten wij hopen, dat er geluk, dat er toekomst in zit. Voor een paar jaren liep men met adressen, storm tegen een dergelijk plan. Nu werd in de jongste raadsvergadering het voorstel van B. en W. zonder veel discussie met algemeene stemmen aangenomen.

Alle artikelen

 1. Oproeping 26-03-1818
 2. Memorie van toelichting 09-06-1847
 3. Burgelijke Stand Vlagtwedde 10-08-1869
 4. Plotseling doodgebleven 28-04-1874
 5. Hevig onweer 30-06-1885
 6. Arrond.-Rechtbank van Winschoten 24-10-1888
 7. Uit de beide Oldambten 13-04-1889
 8. Keuring van veulens 04-08-1891
 9. Proef met kunstmest 11-08-1892
 10. Westerwoldsche Straatwegplannen 03-08-1894
 11. Koe op ergerljjke wjjze gesneden 18-08-1894
 12. Westerwoldsche Straatwegplannen 29-08-1894
 13. Westerwoldsche Straatwegplannen 10-09-1894
 14. In den put geraakt 22-09-1895
 15. Boerenbehuizing afgebrand 25-11-1895
 16. Kanalisatie van Westerwolde 28-02-1896
 17. Groote boerderij afgebrand 10-03-1896
 18. Veeziekten 04-07-1896
 19. De commissie voor de kanalisatie van Westerwolde 10-10-1896
 20. Gestolen maar teruggebracht 03-12-1896
 21. Luchtreiziger Godard 24-05-1899
 22. Faillissementen 11-07-1899
 23. Kantongerecht te Winschoten 18-10-1899
 24. Kerk en Schoolnieuws 12-12-1899
 25. Afloop van verkoopingen 19-01-1900
 26. Onweer 21-08-1900
 27. Faillissementen 11-10-1900
 28. Ernstige mishandeling 16-12-1901
 29. Onweer 06-08-1902
 30. Voor het eerst fazanten gezien 14-10-1902
 31. Arr.-Rechtbank te Winschoten 14-12-1902
 32. Openbare vergadering Ged. Staten 16-01-1903
 33. Veenbrand 27-06-1905
 34. Een dijk doorgestoken 23-01-1906
 35. Gemeentelijk Nieuws 25-01-1906
 36. Gemeenteraden 03-02-1906
 37. Gemeentelijk Nieuws 06-02-1906
 38. Gemeentelijk Nieuws 09-10-1906
 39. Afloop van verkoop en aanbesteding 27-01-1907
 40. Gemeentelijk Nieuws 04-02-1908
 41. Verdacht geval 25-02-1908
 42. Aanranding van eer en goeden naam 11-04-1908
 43. Landbouwtentoonstelling Vlachtwedde 21-06-1908
 44. Tramplannen in Oost-Groningen 08-09-1908
 45. Brand 02-04-1910
 46. Afloop van verkoop en aanbesteding 18-09-1910
 47. Afloop van verkoop en aanbesteding 06-02-1911
 48. Keuring Groninger Paardenstamboek 18-05-1912
 49. Advertenties 07-09-1912
 50. Het gebruik maken van de stoomfluit 06-02-1915
 51. Opening tram Westerwolde 01-11-1915
 52. Verkoop Sellingen Wollinghuizen 31-12-1915
 53. Verkoop Wollinghuizen Jipsingboertange 26-08-1916
 54. Boeldag Wollinghuizen 24-03-1917
 55. Krijgsgevangenen over de grens gekomen 27-03-1917
 56. Verkoop Wollinghuizen, Plaggenborg, Jipsinghuizen 13-08-1917
 57. Arr. Rechtbank Winschoten 07-10-1918
 58. Afloop Verkooping 11-12-1918
 59. Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling 16-06-1919
 60. Een Urnenveld onder Vlachtwedde 09-10-1920
 61. Tweede groote ontginning 23-10-1920
 62. Verkoop Wollinghuizen 06-11-1920
 63. Valschheid in geschrifte 08-11-1921
 64. Afloop Verkoop Wollinghuizen 11-03-1922
 65. Verhuring Wollinghuizen 21-06-1922
 66. Het Waterschap 'Vlachtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 15-08-1922
 67. Electrische verlichting 19-08-1922
 68. Branden 07-12-1922
 69. Verkoop Wollinghuizen 09-12-1922
 70. Hoogovenslakken 11-04-1923
 71. Vergadering Ons Nut 19-04-1923
 72. Ter overname aangeboden 09-10-1923
 73. Uit Westerwolde 10-11-1923
 74. Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te Vlagtwedde 14-06-1924
 75. Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde 15-06-1925
 76. Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 29-05-1926
 77. Tentoonstelling Vlagtwedde 11-06-1927
 78. Verkeersongevallen 04-08-1931
 79. Nederl. Aannemersbond 25-11-1931
 80. Door tram overreden en gedood 20-01-1932
 81. Zware slagregens 18-05-1932
 82. De geschiedenis van Westerwolde 21-02-1933
 83. Het grensincident te Wollinghuizen 11-03-1933
 84. Concurrentienijd 24-03-1933
 85. Raadsvergadering 05-10-1933
 86. Een vrouw verdronken 15-11-1933
 87. De slag bij Jipsinghuizen 27-01-1934
 88. Eeuwigdurende burenruzie 16-03-1934
 89. Motorbestuurder rijdt tegen een auto op 11-06-1934
 90. De noodlottige korre 28-06-1934
 91. Een ernstige mishandeling onder de gem. Vlagtwedde 16-05-1936
 92. Schoolfeest 13-07-1936
 93. De veiligheid van het verkeer in gevaar 21-01-1937
 94. Van den wagen gevallen 19-06-1937
 95. Vrij ernstige aanrijding 05-10-1938
 96. Zijn knecht geslagen 01-12-1938
 97. Met een spade geslagen 27-04-1939
 98. Het varken maakte een uitstapje 03-05-1940
 99. Brand te Wollinghuizen 09-05-1940
 100. Ernstig ongeval door ontplofte patroon 10-06-1940
 101. Zijn landarbeider ontslagen 17-08-1940
 102. Distributieovertredingen 10-05-1941
 103. Commissie Posthuma in Westerwolde 28-06-1941
 104. Waterschap 'Vlagtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 10-07-1943
 105. Vacantie 08-07-1944
 106. Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden 07-06-1952
 107. Landbouwtentoonstelling 'Westerwolde' 02-06-1956
 108. De Landbouwtentoonstelling Westerwolde 07-06-1958
© Wollinghuizen.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 114 pagina's.