Wollinghuizen

Wollinghuizen

Wollinghuizen in de krant.

Nieuwsblad-van-het-Noorden-19-08-1922

Electrische verlichting.

SELLINGHN, 15 Aug. In de a.s. Dinsdag te houden vergadering van den raad der gemeente Vlagtwedde komen aan de orde de voorstellen van het. Dag. Bestuur tot verdere electrificatie der gemeente, n.l. om netten voor electrische verlichting aan te leggen te Sellingen, Jipsinghulzen, Plaggenborg, Wollinghuizen, VL-Veldhuis, Ellersinghuizen en Weende.
In 1923 zal de gemeente dan geheel van het nieuwe licht kunnen genieten.

-----------------------------------

SELLINGEN. 23 Aug. In de gehouden raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde, werden de ingekomen stukken behandeld.
Daarbij was een adres van het bestuur der Chr. school te Vlagtwedde, om gelden toe te staan voor het verbeteren van het schoolplein. Afwijzend werd op dit verzoek beschikt, omdat uit de gemeentekas daarvoor geen gelden behoeven te worden toegestaan.

Besloten werd tot aanleg van netten voor electrische verlichting van Sellingen, Jipsinghuizen, Plaggenborg, Wollinghuizen, Vlagtwedder-Veldhuis, Ellersinghuizen en Weende, onder bepaling dat de aldaar wonende landbouwers bereid zijn electrisch te dorschen.

De rekening van het Burg. Armbestuur 1921 ontv. en uitgaven f 17.399,5.½ werd vastgesteld, idem die van het trambedrijif 'G.O.S.T.A.' over 1921 met een nadeelig saldo ad f 82,11½.
Ook de rekening van het gemeentelijk grondbedrijf werd vastgesteld.

De voordracht voor de benoeming van leden van het college van zetters zal zijn als volgt: 1. J. Hommes, 2. A. Buining, 3. B. D. Kuipers, 4. J. Mein, 5. F. Bakker en 6. J. ter Borg, de beide eerstgenoemden traden af.

Aangenomen werd met 6 tegen 5 stemmen, de h.h. Hommes, Buining, Eelsing, Ter Borg, Kuipers en Stutvoet, een voorstel B. en W. om, met het oog op den financiëelen nood der gemeente afwijzend te beschikken op het adres der prov. afdeeling van het Groene Kruis om een bijdrage voor bestrijding der tuberculose.

Met op een na algemeene stemmen, die van den heer Bakker, werd besloten den directeur en twee leeraren der R. H. B. S. te Ter Apel f 75 per maand te vergoeden voor buitengewone uitgaven tengevolge van het te laat gereed komen van voor hen bestemde woningen.

Afwijzend werd beschikt met algemeene stemmen op een aanvrage van den Bond van Openbare Leeszalen en Boekerijën om een subsidie voor een ingesteld correspondentschap te Ter Apel.

Onder nadere voorwaarden zal H. Dekker te Terapelkanaal hypotheek van het rijk op een te bouwen woning worden verleend.

Ingaande 16 October a.s. werd eervol ontslag verleend aan mej. Salomons als onderwijzeres alhier.

Tot onderwijzeres te Jipsinghuizen werd benoemd mej. A. Weert, tijd. te Blijham, de eenigste sollicitante.

Alle artikelen

 1. Oproeping 26-03-1818
 2. Memorie van toelichting 09-06-1847
 3. Burgelijke Stand Vlagtwedde 10-08-1869
 4. Plotseling doodgebleven 28-04-1874
 5. Hevig onweer 30-06-1885
 6. Arrond.-Rechtbank van Winschoten 24-10-1888
 7. Uit de beide Oldambten 13-04-1889
 8. Keuring van veulens 04-08-1891
 9. Proef met kunstmest 11-08-1892
 10. Westerwoldsche Straatwegplannen 03-08-1894
 11. Koe op ergerljjke wjjze gesneden 18-08-1894
 12. Westerwoldsche Straatwegplannen 29-08-1894
 13. Westerwoldsche Straatwegplannen 10-09-1894
 14. In den put geraakt 22-09-1895
 15. Boerenbehuizing afgebrand 25-11-1895
 16. Kanalisatie van Westerwolde 28-02-1896
 17. Groote boerderij afgebrand 10-03-1896
 18. Veeziekten 04-07-1896
 19. De commissie voor de kanalisatie van Westerwolde 10-10-1896
 20. Gestolen maar teruggebracht 03-12-1896
 21. Luchtreiziger Godard 24-05-1899
 22. Faillissementen 11-07-1899
 23. Kantongerecht te Winschoten 18-10-1899
 24. Kerk en Schoolnieuws 12-12-1899
 25. Afloop van verkoopingen 19-01-1900
 26. Onweer 21-08-1900
 27. Faillissementen 11-10-1900
 28. Ernstige mishandeling 16-12-1901
 29. Onweer 06-08-1902
 30. Voor het eerst fazanten gezien 14-10-1902
 31. Arr.-Rechtbank te Winschoten 14-12-1902
 32. Openbare vergadering Ged. Staten 16-01-1903
 33. Veenbrand 27-06-1905
 34. Een dijk doorgestoken 23-01-1906
 35. Gemeentelijk Nieuws 25-01-1906
 36. Gemeenteraden 03-02-1906
 37. Gemeentelijk Nieuws 06-02-1906
 38. Gemeentelijk Nieuws 09-10-1906
 39. Afloop van verkoop en aanbesteding 27-01-1907
 40. Gemeentelijk Nieuws 04-02-1908
 41. Verdacht geval 25-02-1908
 42. Aanranding van eer en goeden naam 11-04-1908
 43. Landbouwtentoonstelling Vlachtwedde 21-06-1908
 44. Tramplannen in Oost-Groningen 08-09-1908
 45. Brand 02-04-1910
 46. Afloop van verkoop en aanbesteding 18-09-1910
 47. Afloop van verkoop en aanbesteding 06-02-1911
 48. Keuring Groninger Paardenstamboek 18-05-1912
 49. Advertenties 07-09-1912
 50. Het gebruik maken van de stoomfluit 06-02-1915
 51. Opening tram Westerwolde 01-11-1915
 52. Verkoop Sellingen Wollinghuizen 31-12-1915
 53. Verkoop Wollinghuizen Jipsingboertange 26-08-1916
 54. Boeldag Wollinghuizen 24-03-1917
 55. Krijgsgevangenen over de grens gekomen 27-03-1917
 56. Verkoop Wollinghuizen, Plaggenborg, Jipsinghuizen 13-08-1917
 57. Arr. Rechtbank Winschoten 07-10-1918
 58. Afloop Verkooping 11-12-1918
 59. Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling 16-06-1919
 60. Een Urnenveld onder Vlachtwedde 09-10-1920
 61. Tweede groote ontginning 23-10-1920
 62. Verkoop Wollinghuizen 06-11-1920
 63. Valschheid in geschrifte 08-11-1921
 64. Afloop Verkoop Wollinghuizen 11-03-1922
 65. Verhuring Wollinghuizen 21-06-1922
 66. Het Waterschap 'Vlachtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 15-08-1922
 67. Electrische verlichting 19-08-1922
 68. Branden 07-12-1922
 69. Verkoop Wollinghuizen 09-12-1922
 70. Hoogovenslakken 11-04-1923
 71. Vergadering Ons Nut 19-04-1923
 72. Ter overname aangeboden 09-10-1923
 73. Uit Westerwolde 10-11-1923
 74. Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te Vlagtwedde 14-06-1924
 75. Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde 15-06-1925
 76. Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 29-05-1926
 77. Tentoonstelling Vlagtwedde 11-06-1927
 78. Verkeersongevallen 04-08-1931
 79. Nederl. Aannemersbond 25-11-1931
 80. Door tram overreden en gedood 20-01-1932
 81. Zware slagregens 18-05-1932
 82. De geschiedenis van Westerwolde 21-02-1933
 83. Het grensincident te Wollinghuizen 11-03-1933
 84. Concurrentienijd 24-03-1933
 85. Raadsvergadering 05-10-1933
 86. Een vrouw verdronken 15-11-1933
 87. De slag bij Jipsinghuizen 27-01-1934
 88. Eeuwigdurende burenruzie 16-03-1934
 89. Motorbestuurder rijdt tegen een auto op 11-06-1934
 90. De noodlottige korre 28-06-1934
 91. Een ernstige mishandeling onder de gem. Vlagtwedde 16-05-1936
 92. Schoolfeest 13-07-1936
 93. De veiligheid van het verkeer in gevaar 21-01-1937
 94. Van den wagen gevallen 19-06-1937
 95. Vrij ernstige aanrijding 05-10-1938
 96. Zijn knecht geslagen 01-12-1938
 97. Met een spade geslagen 27-04-1939
 98. Het varken maakte een uitstapje 03-05-1940
 99. Brand te Wollinghuizen 09-05-1940
 100. Ernstig ongeval door ontplofte patroon 10-06-1940
 101. Zijn landarbeider ontslagen 17-08-1940
 102. Distributieovertredingen 10-05-1941
 103. Commissie Posthuma in Westerwolde 28-06-1941
 104. Waterschap 'Vlagtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 10-07-1943
 105. Vacantie 08-07-1944
 106. Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden 07-06-1952
 107. Landbouwtentoonstelling 'Westerwolde' 02-06-1956
 108. De Landbouwtentoonstelling Westerwolde 07-06-1958
© Wollinghuizen.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 114 pagina's.