Wollinghuizen

Wollinghuizen

Wollinghuizen in de krant.

Nieuwsblad van het Noorden 28-06-1934

De noodlottige korre

De Officier van Justitie verdenkt drie getuigen van meineed. De rechtbank acht geen termen tot onderzoek aanwezig. Waarna de Officier vrijspraak tegen verdachte vraagt.

Niet minder dan negentien getuigen, onder wie een vijftal a décharge, bevolken voor deze zaak de rechtszaal. Wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld heeft zich te verantwoorden de 47-jarige graanhandelaar Jan B., graanhandelaar te Bourtange.

In den avond van 10 November j.l. reed W. Rotgers met zijn zuster Grietje, wonende te Wollinghuizen en de coupeuse Antje Kraai, naar Vlagtwedde, waar laatstgenoemde woont.
De auto is in botsing gekomen met de korre van verdachte. Voor Antje heeft dit ongeluk leelijke gevolgen gehad. Zij liep verschillende wonden in het gelaat op, waardoor zij zeven weken lang niet in staat was om te werken.
Ook Grietje werd eveneens gewond, zij kreeg een hersenschudding en beenwonden. De korre was daar door een ongeluk gekomen, bij het vervoeren van de dorschmachine is een wiel gebroken. Op verscheidene avonden brandde aan den wagen geen lantaarn, verklaren enkele getuigen, onder wie de 11-jarige I. Kannies, "adspirant scheepsjager".
Verdachte weet dit niet precies, hij vertrouwde er op, dat er elken avond een lantaarn aan brandde. De meisjes Buma en Bruining hebben de korre even voor het ongeluk gezien. Een lantaarn ontbrake dat weten zij zeker.

Even beslist zijn in dit opzicht de dames A. Kraai en W. Twist, die er dien avond ook langs kwamen. Grietje Rotgers dient ter zitting een vordering in van f 100, de schadevergoeding die Antje Kraai vraagt is beduidend hooger. Deze ligt tusschen f 6OO à f 7OO, met welk bedrag zij bij de Rechtbank niet terecht kan. Verdachte wil niet betalen, omdat hij zich niet schuldig voelt.
De machinist A. H. Borgeld had de opdracht elken avond een lantaarn aan de korre te hangen. Op 3 en 6 November heeft hij dat verzuimd, zoo verklaart hij, maar op 10 November, den avond van het ongeluk, heeft hij de lantaarn er wel aan gehangen. Hij weet dat zeker, het was toen zoo mistig.
PRESIDENT: "Er zijn verschillende getuigen, die zeggen, dat er dien avond geen licht aan den wagen was".
GETUIGE: "Dat kan wel wezen, maar ik heb hem om half zeven er aan gehangen".
RECHTER FEITSMA: "Zat er wel petroleum in?"
GETUIGE: "'k Had hem dien avond nog gevuld. Hij brandde goed".
OFFICIER VAN JUSTITIE: "Hoe komt het dan, dat er geen lantaarn is gevonden".
GETUIGE: "Dat weet ik niet".

Veldwachter Jansen heeft dien avond naar een lantaarn gezocht, maar niets gevonden. Getuige a décharge Albert Borgeld, broer van Andries, den machinist, heeft den avond van het ongeval gezien, dat Andries de lantaarn aan de korre hing.
OFFICIER: "Waarom heeft u dezen getuige dan niet aan de politie opgegeven?"
GETUIGE ANDRIES: "Omdat mijn broer zaken in Duitschland had, waarmee een ander niets noodig had."
Getuige a décharge Tjakkes heeft de lantaarn ook gezien. Deze hing in het midden van de korre. ROTGERS, heeft verklaard, dat hij verblind is geweest door rijwiellampen, terwijl door den mist het zicht zeer slecht was. Getuige a décharge Norder reed dien avond per fiets op den weg. De auto reed hem achterop. Andere fietsers heeft hij niet gezien, evenmin als zijn metgezel. Zij hebben geen lantaarn gezien.

Begin Januari is bij veldwachter Jansen een lantaarn gebracht, die op een vrij grooten afstand van de plaats van het ongeluk in de sloot was gevonden. De naam van verdachte was er op gekrast, doch het leek den veldwachter toe, dat deze krassen nog versch waren. Hij toonde de lantaarn aan de machinist, die niet direct wist, waar hij den naam moest vinden, hoewel hij had verklaard, dat hij die altijd zelf op de lantaarns zette.

Beschuldigd van meineed.

De Officier van Justitie, mr. Rombach, heeft den indruk gekregen, dat enkele getuigen zich schuldig hebben gemaakt aan meineed. Het is duidelijk, dat de beide broers Borgeld en Tjakkes een valsche verklaring hebben afgelegd. Dit blijkt uit het verhoor der andere getuigen. Spr. verzoekt bij incidenteele vordering de Rechtbank hiernaar een onderzoek in te stellen en daarvan procesverbaal te doen opmaken.

Verdachte heeft hierop niets te zeggen. Hij heeft niet op de getuigen ingewerkt. In dit verband wil hij wel verklaren, dat de politie hem niet juist heeft behandeld. Hij is niet verhoord; drie weken later wist hij nog niet, dat er tegen hem proces-verbaal was opgemaakt.
De verdediger, mr. Heres Diddens, heeft de zaak op eigen gelegenheid nauwkeurig onderzocht. Pl. is er daardoor van overtuigd, dat de drie getuigen, die van meineed worden beschuldigd, niet hebben staan te liegen en hoopt, dat de Rechtbank den Officier niet in zijn vordering zal volgen.

De drie getuigen worden dan voorgeroepen. De President wijst hen er op, dat het om hun vrijheid gaat. Andries blijft er bij, dat hij een lantaarn aan den wagen heeft gehangen. Zijn broer was er bij. Deze weet dat zeer zeker. Tjakkes handhaaft zijn verklaring, dat hij omstreeks half acht passeerde. Toen brandde de lantaarn.

De Rechtbank begeeft zich vervolgens in Raadkamer. De President deelt na de beraadslaging mee, dat de Rechtbank geen termen aanwezig acht aan het verzoek van den Officier gevolg te geven. De Officier vraagt daarop vrijspraak. Mr. Heres Diddens wil daarna niet langer den tijd van de Rechtbank vragen door een pleidooi te houden. Pl. brengt hulde aan het hooge standpunt van den Officier. Uitspraak in alle zaken 12 Juli a.s.

Nieuwsblad van het Noorden 12-07-1934

De noodlottige korre

Verdachte vrijgesproken.

In den avond van 10 November reed nabij Bourtange een luxe auto op een aan den weg staande defecte korre. De inzittenden liepen tengevolge van deze aanrijding verwondingen op. Het waren de zuster van den bestuurder W. Rotgers van Wollinghuizen en de coupeuse Antje Kraai van Vlagtwedde. De eigenaar van de korre, de graanhandelaar Jan B. te Boertange, had zich veertien dagen geleden voor de Groningsche Rechtbank te verantwoorden wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld, omdat hij niet zorg zou hebben gedragen voor een behoorlijke verlichting van zijn voertuig.

De Officier, mr. Rombach, vroeg vrijspraak, nadat de Rechtbank niet wilde ingaan op zijn verzoek om naar de verklaringen van een drietal getuigen, die hij van meineed verdacht, een onderzoek in te stellen.

De uitspraak, die de Rechtbank hedenmorgen deed, luidde comform den eisch.

Alle artikelen

 1. Oproeping 26-03-1818
 2. Memorie van toelichting 09-06-1847
 3. Burgelijke Stand Vlagtwedde 10-08-1869
 4. Plotseling doodgebleven 28-04-1874
 5. Hevig onweer 30-06-1885
 6. Arrond.-Rechtbank van Winschoten 24-10-1888
 7. Uit de beide Oldambten 13-04-1889
 8. Keuring van veulens 04-08-1891
 9. Proef met kunstmest 11-08-1892
 10. Westerwoldsche Straatwegplannen 03-08-1894
 11. Koe op ergerljjke wjjze gesneden 18-08-1894
 12. Westerwoldsche Straatwegplannen 29-08-1894
 13. Westerwoldsche Straatwegplannen 10-09-1894
 14. In den put geraakt 22-09-1895
 15. Boerenbehuizing afgebrand 25-11-1895
 16. Kanalisatie van Westerwolde 28-02-1896
 17. Groote boerderij afgebrand 10-03-1896
 18. Veeziekten 04-07-1896
 19. De commissie voor de kanalisatie van Westerwolde 10-10-1896
 20. Gestolen maar teruggebracht 03-12-1896
 21. Luchtreiziger Godard 24-05-1899
 22. Faillissementen 11-07-1899
 23. Kantongerecht te Winschoten 18-10-1899
 24. Kerk en Schoolnieuws 12-12-1899
 25. Afloop van verkoopingen 19-01-1900
 26. Onweer 21-08-1900
 27. Faillissementen 11-10-1900
 28. Ernstige mishandeling 16-12-1901
 29. Onweer 06-08-1902
 30. Voor het eerst fazanten gezien 14-10-1902
 31. Arr.-Rechtbank te Winschoten 14-12-1902
 32. Openbare vergadering Ged. Staten 16-01-1903
 33. Veenbrand 27-06-1905
 34. Een dijk doorgestoken 23-01-1906
 35. Gemeentelijk Nieuws 25-01-1906
 36. Gemeenteraden 03-02-1906
 37. Gemeentelijk Nieuws 06-02-1906
 38. Gemeentelijk Nieuws 09-10-1906
 39. Afloop van verkoop en aanbesteding 27-01-1907
 40. Gemeentelijk Nieuws 04-02-1908
 41. Verdacht geval 25-02-1908
 42. Aanranding van eer en goeden naam 11-04-1908
 43. Landbouwtentoonstelling Vlachtwedde 21-06-1908
 44. Tramplannen in Oost-Groningen 08-09-1908
 45. Brand 02-04-1910
 46. Afloop van verkoop en aanbesteding 18-09-1910
 47. Afloop van verkoop en aanbesteding 06-02-1911
 48. Keuring Groninger Paardenstamboek 18-05-1912
 49. Advertenties 07-09-1912
 50. Het gebruik maken van de stoomfluit 06-02-1915
 51. Opening tram Westerwolde 01-11-1915
 52. Verkoop Sellingen Wollinghuizen 31-12-1915
 53. Verkoop Wollinghuizen Jipsingboertange 26-08-1916
 54. Boeldag Wollinghuizen 24-03-1917
 55. Krijgsgevangenen over de grens gekomen 27-03-1917
 56. Verkoop Wollinghuizen, Plaggenborg, Jipsinghuizen 13-08-1917
 57. Arr. Rechtbank Winschoten 07-10-1918
 58. Afloop Verkooping 11-12-1918
 59. Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling 16-06-1919
 60. Een Urnenveld onder Vlachtwedde 09-10-1920
 61. Tweede groote ontginning 23-10-1920
 62. Verkoop Wollinghuizen 06-11-1920
 63. Valschheid in geschrifte 08-11-1921
 64. Afloop Verkoop Wollinghuizen 11-03-1922
 65. Verhuring Wollinghuizen 21-06-1922
 66. Het Waterschap 'Vlachtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 15-08-1922
 67. Electrische verlichting 19-08-1922
 68. Branden 07-12-1922
 69. Verkoop Wollinghuizen 09-12-1922
 70. Hoogovenslakken 11-04-1923
 71. Vergadering Ons Nut 19-04-1923
 72. Ter overname aangeboden 09-10-1923
 73. Uit Westerwolde 10-11-1923
 74. Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te Vlagtwedde 14-06-1924
 75. Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde 15-06-1925
 76. Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 29-05-1926
 77. Tentoonstelling Vlagtwedde 11-06-1927
 78. Verkeersongevallen 04-08-1931
 79. Nederl. Aannemersbond 25-11-1931
 80. Door tram overreden en gedood 20-01-1932
 81. Zware slagregens 18-05-1932
 82. De geschiedenis van Westerwolde 21-02-1933
 83. Het grensincident te Wollinghuizen 11-03-1933
 84. Concurrentienijd 24-03-1933
 85. Raadsvergadering 05-10-1933
 86. Een vrouw verdronken 15-11-1933
 87. De slag bij Jipsinghuizen 27-01-1934
 88. Eeuwigdurende burenruzie 16-03-1934
 89. Motorbestuurder rijdt tegen een auto op 11-06-1934
 90. De noodlottige korre 28-06-1934
 91. Een ernstige mishandeling onder de gem. Vlagtwedde 16-05-1936
 92. Schoolfeest 13-07-1936
 93. De veiligheid van het verkeer in gevaar 21-01-1937
 94. Van den wagen gevallen 19-06-1937
 95. Vrij ernstige aanrijding 05-10-1938
 96. Zijn knecht geslagen 01-12-1938
 97. Met een spade geslagen 27-04-1939
 98. Het varken maakte een uitstapje 03-05-1940
 99. Brand te Wollinghuizen 09-05-1940
 100. Ernstig ongeval door ontplofte patroon 10-06-1940
 101. Zijn landarbeider ontslagen 17-08-1940
 102. Distributieovertredingen 10-05-1941
 103. Commissie Posthuma in Westerwolde 28-06-1941
 104. Waterschap 'Vlagtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 10-07-1943
 105. Vacantie 08-07-1944
 106. Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden 07-06-1952
 107. Landbouwtentoonstelling 'Westerwolde' 02-06-1956
 108. De Landbouwtentoonstelling Westerwolde 07-06-1958
© Wollinghuizen.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 114 pagina's.