Wollinghuizen

Wollinghuizen

Wollinghuizen in de krant.

Nieuwsblad van het Noorden 29-05-1926

Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid.

VLAGTWEDDE, 28 Mei. Reeds de geheele week was er een ongewone drukte in 't dorp.
Aan houders van kramen en tenten werd een standplaats aangewezen. Van lieverlede verrezen hier genoemde etablissementen, 't Was duidelijk: een voor velen belangrijke dag was op handen.

Gisteren was die dag eindelijk daar. Tegen 12 uur verzamelden zich de bestuursleden, belanghebbenden, belangstellenden en nieuwsgierigen in het café van den heer L. Veldhuis, op wiens uitgestrekt terrein achter 't café de tentoonstelling gehouden werd.

Tegen 12 uur - n. t. - opende de voorzitter, de heer H. Boelems, de tentoonstelling met een uitvoerige toespraak.

De uitslagen luiden:

B. Merries (ingeschreven in het Stamboek).
Aangegeven 10 st.
le prijs f 10,- J. Eefting, Roswinkel;
2e prijs f 7,50 J. Sterenborg, ter Maars;
3e prijs f 5,- J. Dijkhuizen, de Weite.

b. Niet ingeschreven in het Stamboek, 7 stuks. le prijs f lO,- G. Velthuis Jzn., Vlagtwedde;
2e pr. f 7,50 H. G. Luring, Vlagtwedde;
3e pr. f 5,- Harm Boelems, Weende.

c. Koudbloedmerries. ingeschreven 4 stuks.
le prijs f 10,- H. Maarsing, ter Maars.
De andere inschrijvers waren niet opgekomen.

d. Idem. niet ingeschreven, 6 stuks.
le prijs f lO,- wed. Buirs, Veele;
2e pr. f 7,50 Gebr. Smit, Vlagtwedde;
3e pr. f 5,- J. Kraai Rzn., Wollinghuizen.

C. Veulens:
Gekruist koudbloed, 11 st.
le prijs f 10,- plus f 2,50 uitgeloofd door den heer J. Loning, J. Lutjeboer, Sterenborg, Onstwedde;
2e pr. f 7,50 Gebrs. Smit, Vlagtwedde;
3e pr. f 5,- G. Velthuis Jzn., Vlagtwedde;
4e pr. 2,50 J. Wijnholts, Stakenborg.

b. Warmbloed, 7 ex.
le prijs f 10,- B. Dijkhuizen Gzn., Vlagtwedde;
2e pr. f 7,50 H. Boelems. Weende;
3e pr. f 5,- A. Siebring. ter Maars;
4e pr. f 2,50 B. Velthuis, Vlagtwedde.

D. Twenters, warmbloed, 4 st.
le prijs f 7,50 G. Sterenborg, Vlagtwedde;
2e pr. f 5,- G. Velthuizen Jzn. Vlagtwedde;
3e pr. f 2,50 F. Strootman, Hebrecht.

Idem, koudbloed. 9 st.
le prijs f 7,50 plus f 2,50 B. Wilzing, Veenhuizen, Onstwedde;
2e pr. f 5,- wed. J. Buirs, Wollinghuizen;
3e pr. f 2,50 J. Dijkhuizen, de Weite.

E. Enters. Warmbloed. 10 st.
le prijs f 7,50 H. Maarlingh, ter Maars;
2e pr. f 5,- Joh. Huitzing, Onstwedde;
3e pr. f 2,50 B. Dijkhuizen Gzn., Vlachtwedde.

Koudbloed. 9 st.
le prijs f 7,50 J. Boelen, Vlagtwedde;
2e pr. f 5,- H. Penning, Wollingnuizen;
3e pr. f 2,50 H. Nijboer, Ellersingnuizen.

Extra toegekend f 2,50 aan Alb. Hesse, Vlagtwedde;
H. Maarsingh bovendien zilveren medaille v. d. beste warmbl. enter.

F. Melkkoeien.
a. Ingeschreven 11 st.
le prijs f 7,50 H. G. Luring, Vlagtwedde;
2e pr. f 5,- Alb. Hesse, id.

b. Niet ingeschreven. 12 st.
le prijs f 7,50 H. Luring Jzn., Vlagtwedde;
2e pr. f 5,- Gebrs. Heun. ter Borg.

Drachtige koeien, 6 st.
le prijs f 7,50 H. G. Luring, Vlagtwedde;
2e pr. f 5,- J. Boelen, Vlagtwedde.

G. Drachtige Vaarzen, 7 st.
le pr. f 7,50 M. Klok, Sellingen;
2e pr. f 5,- J. Boelen, Vlagtwedde.

Guste id.. 10 st.
le prijs f 7,50 B. Meendering, Sellingen;
2e pr. f 5,- J. Boelen, Vlagtwedde.

Melkgevende Vaarzen, 11 stuks.
le prijs f 7,50 B. G. Luring, Vlagtwedde;
2e pr. f 5,- J. Boelen, idem.

V. d. mooiste collectie Melkvee.
1e prijs verguld zilv. med. Alb. Zwiers, Vriescheloo;
2e pr. zilveren medaille Alb. Hesse, Vlagtwedde.

H. Stieren, 4 stuks.
le prijs f 7,50 plus zilv. med. Gebrs. Heun, ter Borg;
2e pr. f 5,- J. Boer, Sellingen.

I. Varkens
a. Fokvarkens, 6 stuks,
le prijs f 7,50 H. G. Luring. Vlagtwedde;
2e pr. f 5,- B. Dijkhuizen Gzn.. idem.

b. Dekbeeren, 2 stuks.
1e prijs f 7,50 G. Jonkheim, Wedderveer;
2e pr, f 5,- D. Zijltra. Ellersinghuizen.

J. Melkschapen, 4 stuks,
le prijs f 5,- W. Dammer, Ellersinghuizen;
2e pr. f 2,50 G. Sanders, Vlagtwedde.

Fokschapen, 14 stuks.
1e prijs f 5,- H. Maarsing, ter Maars;
2e pr. f 2,50 J. Boer, Sellingen.

K. Span-Lammeren, 10 stuks,
le prijs f 5,- B. Boer, Sellingen;
2e pr. f 2,50 dezelfde.

L. Geiten, niet ingeschreven, 2 stuks,
le prijs f 5,- W. Schut, Vlagtwedder Velthuis;
2e pr. f 2,50 H. Eefting, Vlagtwedde.

In Stamboek ingeschreven: geen inzendingen.

M. Kippen (4 hennen en 1 haan),
le prijs f 5,- G. Sanders, Vlagtwedde;
2e pr. f 4,- W. Loning, Vlagtwedder Velthuis.

N. Duiven. 2 deeln.
le prijs f 2,50 P. H. Dethmers, Winschoten;
2e pr. f 1,- H. Huls, Renneborg.

Konijnen, aant. deeln. 3.
le prijs f 2,50 R. Jansingh, Vlagtwedder Sluis;
2e pr. f 1,- J. Strootman. Hebrecht;
3e pr. dezelfde.

Werktuigen.
Stelmakerswerk:
le prijs ingehouden;
2e pr. f 5,00 A. Draadjer, Veele.

Landbouwwerktuigen.
le prijs f 2O,- N.V. Roemeling Evers en Co., Winschoten;
2e pr. f lO,- J. Kremer. Vlagtwedde;
eervolle vermelding J. J. Westhoff en Zoon, Groningen.

Nijverheid,
le prijs ingehouden;
2e pr. J. Kremer, Vlagtwedde.

Expositie i. d. school, 10 deelnemers. De jury kende allen een prijs toe.
Bloemen, 1e prijs H. Warntjes, Vlagtwedder Velthuis;
eerv. vermeld. D. Vrieze, Wedde.

Nuttige Handwerken: eerv. vermelding Elsien Zijlstra, Vlagtwedde.

Fraaie Handw.
le pr. mej. G. Smith, Appelscha;
2e pr. mevr. Weesjes, Bourtange;
3e pr. mej. Kanning, N.-Pekela;
4e pr. mej. v. Klinken en mej. Veemhoff.

Houtsnijwerk. 1e pr. C van Lenning, Boertange.

Teekenwerk. Eerv. vermelding J. G. Sluiter, Vlagtwedde.

Etalage-wedstrijd. Hieraan werd deelgenomen door 15 winkeliers. De etalages werden beoordeeld in 3 rubrieken, n.l. 1. gebruiks-artikelen, 2. huishoudelijke artikelen, 3. manufacturen, goud en zilver.

De uitslag was:
Rubriek I. le prijs Joh. Meijer; 2e pr. G. Sloota; 3e pr. H. Meijer.
Ruhriek II. le pr. E. de Wit; 2e pr. N. Meijer; 3e pr. A. Bosker.
Rubriek III. 1e pr. Jac. Sachs; 2e pr. Joh. Draadjer; 3e pr. M. A. Riks.

De heer de Wit, die over alle drie rubrieken het hoogste aantal punten behaalde, kreeg bovendien een verguld zilveren medaille, uitgeloofd door den heer Jarke Schober.


Fraaien zweefmolen

VLACHTWEDDE, 29 Mei. In een grooten, fraaien zweefmolen van W. Vale hadden een aantal kinderen plaats genomen.
Lustig draaide de molen tot grooten pret van het jonge volkje, toen plotseling 't heele gevaarte kantelde en geheel omver viel.

Een menigte verdrong zich om den molen. Wonder boven wonder waren er geen dooden of gekwetsten.
Later bleek, dat een balk van het onderstel gebroken was.
Een paar vrouwen waren bij 't ongeluk flauw gevallen.

Alle artikelen

 1. Oproeping 26-03-1818
 2. Memorie van toelichting 09-06-1847
 3. Burgelijke Stand Vlagtwedde 10-08-1869
 4. Plotseling doodgebleven 28-04-1874
 5. Hevig onweer 30-06-1885
 6. Arrond.-Rechtbank van Winschoten 24-10-1888
 7. Uit de beide Oldambten 13-04-1889
 8. Keuring van veulens 04-08-1891
 9. Proef met kunstmest 11-08-1892
 10. Westerwoldsche Straatwegplannen 03-08-1894
 11. Koe op ergerljjke wjjze gesneden 18-08-1894
 12. Westerwoldsche Straatwegplannen 29-08-1894
 13. Westerwoldsche Straatwegplannen 10-09-1894
 14. In den put geraakt 22-09-1895
 15. Boerenbehuizing afgebrand 25-11-1895
 16. Kanalisatie van Westerwolde 28-02-1896
 17. Groote boerderij afgebrand 10-03-1896
 18. Veeziekten 04-07-1896
 19. De commissie voor de kanalisatie van Westerwolde 10-10-1896
 20. Gestolen maar teruggebracht 03-12-1896
 21. Luchtreiziger Godard 24-05-1899
 22. Faillissementen 11-07-1899
 23. Kantongerecht te Winschoten 18-10-1899
 24. Kerk en Schoolnieuws 12-12-1899
 25. Afloop van verkoopingen 19-01-1900
 26. Onweer 21-08-1900
 27. Faillissementen 11-10-1900
 28. Ernstige mishandeling 16-12-1901
 29. Onweer 06-08-1902
 30. Voor het eerst fazanten gezien 14-10-1902
 31. Arr.-Rechtbank te Winschoten 14-12-1902
 32. Openbare vergadering Ged. Staten 16-01-1903
 33. Veenbrand 27-06-1905
 34. Een dijk doorgestoken 23-01-1906
 35. Gemeentelijk Nieuws 25-01-1906
 36. Gemeenteraden 03-02-1906
 37. Gemeentelijk Nieuws 06-02-1906
 38. Gemeentelijk Nieuws 09-10-1906
 39. Afloop van verkoop en aanbesteding 27-01-1907
 40. Gemeentelijk Nieuws 04-02-1908
 41. Verdacht geval 25-02-1908
 42. Aanranding van eer en goeden naam 11-04-1908
 43. Landbouwtentoonstelling Vlachtwedde 21-06-1908
 44. Tramplannen in Oost-Groningen 08-09-1908
 45. Brand 02-04-1910
 46. Afloop van verkoop en aanbesteding 18-09-1910
 47. Afloop van verkoop en aanbesteding 06-02-1911
 48. Keuring Groninger Paardenstamboek 18-05-1912
 49. Advertenties 07-09-1912
 50. Het gebruik maken van de stoomfluit 06-02-1915
 51. Opening tram Westerwolde 01-11-1915
 52. Verkoop Sellingen Wollinghuizen 31-12-1915
 53. Verkoop Wollinghuizen Jipsingboertange 26-08-1916
 54. Boeldag Wollinghuizen 24-03-1917
 55. Krijgsgevangenen over de grens gekomen 27-03-1917
 56. Verkoop Wollinghuizen, Plaggenborg, Jipsinghuizen 13-08-1917
 57. Arr. Rechtbank Winschoten 07-10-1918
 58. Afloop Verkooping 11-12-1918
 59. Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling 16-06-1919
 60. Een Urnenveld onder Vlachtwedde 09-10-1920
 61. Tweede groote ontginning 23-10-1920
 62. Verkoop Wollinghuizen 06-11-1920
 63. Valschheid in geschrifte 08-11-1921
 64. Afloop Verkoop Wollinghuizen 11-03-1922
 65. Verhuring Wollinghuizen 21-06-1922
 66. Het Waterschap 'Vlachtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 15-08-1922
 67. Electrische verlichting 19-08-1922
 68. Branden 07-12-1922
 69. Verkoop Wollinghuizen 09-12-1922
 70. Hoogovenslakken 11-04-1923
 71. Vergadering Ons Nut 19-04-1923
 72. Ter overname aangeboden 09-10-1923
 73. Uit Westerwolde 10-11-1923
 74. Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te Vlagtwedde 14-06-1924
 75. Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde 15-06-1925
 76. Tentoonstelling ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 29-05-1926
 77. Tentoonstelling Vlagtwedde 11-06-1927
 78. Verkeersongevallen 04-08-1931
 79. Nederl. Aannemersbond 25-11-1931
 80. Door tram overreden en gedood 20-01-1932
 81. Zware slagregens 18-05-1932
 82. De geschiedenis van Westerwolde 21-02-1933
 83. Het grensincident te Wollinghuizen 11-03-1933
 84. Concurrentienijd 24-03-1933
 85. Raadsvergadering 05-10-1933
 86. Een vrouw verdronken 15-11-1933
 87. De slag bij Jipsinghuizen 27-01-1934
 88. Eeuwigdurende burenruzie 16-03-1934
 89. Motorbestuurder rijdt tegen een auto op 11-06-1934
 90. De noodlottige korre 28-06-1934
 91. Een ernstige mishandeling onder de gem. Vlagtwedde 16-05-1936
 92. Schoolfeest 13-07-1936
 93. De veiligheid van het verkeer in gevaar 21-01-1937
 94. Van den wagen gevallen 19-06-1937
 95. Vrij ernstige aanrijding 05-10-1938
 96. Zijn knecht geslagen 01-12-1938
 97. Met een spade geslagen 27-04-1939
 98. Het varken maakte een uitstapje 03-05-1940
 99. Brand te Wollinghuizen 09-05-1940
 100. Ernstig ongeval door ontplofte patroon 10-06-1940
 101. Zijn landarbeider ontslagen 17-08-1940
 102. Distributieovertredingen 10-05-1941
 103. Commissie Posthuma in Westerwolde 28-06-1941
 104. Waterschap 'Vlagtwedde-Wollinghuizen-Jipsinghuizen' 10-07-1943
 105. Vacantie 08-07-1944
 106. Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden 07-06-1952
 107. Landbouwtentoonstelling 'Westerwolde' 02-06-1956
 108. De Landbouwtentoonstelling Westerwolde 07-06-1958
© Wollinghuizen.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 114 pagina's.